Çatışma Türleri

A. Bireylerin kendi içlerinde çatışmaları: bireylerin olumlu yada olumsuz karşılıklı 2 durumla karşılaştıklarında hangisi seçenekleri kullanabilecekleri konusunda düştükleri çatışmalardır.
3 tip çatışma vardır.

a) yaklaşma- yaklaşma çatışması: bireyler 2 olumlu seçenek arasında bir seçim yapmak istediğinde ortaya çıkan bir çatışmadır.örneğin

2 çekici iş seçeneğinden seçmek zorunda kalmak
b) kaçınma- kaçınma : 2 yada daha fazla olumsuz seçenek arasından birini seçme durumudur. Örn: hem uçaktan hemde otobüsten korkan birinin yolculuğa çıkmak zorunda kalması

c) yaklaşma- kaçınma: bireyin vereceği kararın hem olumlu hemde olumsuz yanları olması sonucunda ortaya çıkan bir çatışmadır. Örn: bireye teklif edilen işin çok ii ücretli ancak kötü bir yerleşim bölgesinde olması
B. birey ve bireyler arası olan çatışmalar
İki veya daha çok kişinin arasında meydana gelen bir çatışma türüdür.

Amaç, tutum değer, ve davranışlar arasındaki farklılıklar olduğunda ortaya çıkan çatışmadır. Kişiler arası çatışmaların temel kaynaklarından bazıları rol çatışması ve rol belirsizlikleridir.

1- rol çatışması: bir role ve rol yükümlüsüne ilişkin beklentilerin uyumsuzluğudur. Kişinin yerine getirmesi beklenen 2 yada daha fazla rolün birbiriyle çelişki yaratacak şekilde üst üste gelmesinin bir sonucudur.

2- Rol göndericinin kendi içinde çatışması: belirli bir rol yükümlüsüne aynı rol göndericinin aynı anda birbiriyle çelişen farklı rol beklentilerine gönderilmesidir. Örn: babanın oğlunu hem ii futbolcu olmasını söylerken derslerinin futbol yüzünden kötü olmasından şikayet etmesi

3- Göndericiler arası rol çatışması: belirli bir rol yükümlüsüne belirli bir rol göndericiden gelen baskı ve beklentilerin diğer rol göndericinin baskı ve beklentileri ile uyumsuz olması durumunda görülür.

4- Roller arası çatışma: bireyin üyesi olduğu grubun içindeki rol baskıları başka bir grubun üyeliğinden kaynaklanan rol baskıları ile uyuşmazlık içerisinde olduğu zaman ortaya çıkan çatışmadır.örn: avukat olan bir babanın suçlu olan çocuğunu mahkemede savunması gibi

5- Kişi-rol çatışması: kişiden istenen rol beklentilerinin kişinin tutum değer ve kabul edilebilir davranışları ile ters düşen ortaya çıkan çatışmadır. Örn: yaratıcılık yeteneği olmayan reklamcılar, konuşma özürlü bir satış elemanı, utangaç bir tiyatro oyuncusu kan görmeye dayanamayan bir hemşire

6- Rol belirsizliği: bireyin ne yapacağını bilmemesidir. 2 tip rol belirsizliği vardır birinci görev belirsizliği: iş hakkında belirsizlik olmasıdır.

İkincisi sosyal duyusal belirsizlik: kişinin kendisine başkalarının nasıl değerlendirdiğinin emin olmamasıdır.belirsizlik durumlarında iş tatminsizliği iş gerilimi kendine güvensizlik yararlı olmama duygusu ortaya çıkar.

C. BİREYLER VE GRUPLARARASI ÇATIŞMALAR
Bu tür çatışmalar daha çok çalışma gruplarının kendi norm ve standartlarının üyelerini benimsetmek ve itirazsız kabul ettirmek için onlar üzerinde uygulandıkları baskılardan kaynaklanan çatışmalardır.

D. GRUPLAR ARASI ÇATIŞMALAR

a) grup dışı( gruplar arası ) çatışmalar: iki veya daha fazla grup arasında uyuşmazlık nedeniyle ortaya çıkan çatışmalardır. Bu çatışmalara sendika yönetim ilişkileri örnek verilir. Bu tür çatışmalar : gerginliklere işten ayrılmalara grup ile ilgili huzursuzluklara neden olur.

örgütte grup dışı çatışmaları 3 grupta toplayabiliriz.

1) dikey çatışma: örgütteki farklı seviyelerdeki bireyler arasında meydana gelen anlaşmazlıklardır. Bu tür çalışmalara genelde üstlerin astları fazla baskı altına almaları zorlamaları ve azarlamalarıdır. Örgütlerde çok sık rastlanır. Özellikle yetersiz iletişim amaçlarda farklılık bilgi ve değerleri algılanmasındaki eksiklik dikey çatışmalara yol açar.

2) Yatay çatışma: aynı seviyede bulunan bireyler arasındaki uyuşmazlık sonucu ortaya çıkar. Amaç farklılıkları, çıkar çatışması, algılardaki farklılıklar

3) Komuta kurmay çatışmaları: otorite ilişkilerinden kaynaklanır. Çalışanlardan beklenen işin kapasitesinin çok üzerinde olması rol belirsizliği, aşırı iş yükü de çatışma neden olabilir.

b) grup içi çatışmalar: tüm grup üyeleri veya bazıları arasında meydana gelen uyuşmazlıkları ifade eder. Bu çatışmalar grubun başarı ve etkinliğini olumsuz etkiler. Aile-iş ilişkisinden kaynaklanan çatışmalar bu gruba girer. Emeklilik, ölüm, hastalık gibi nedenler bu çatışmalara neden olur.
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !